Trái cây nhập khẩu từ Chi Lê

                                   

     Táo Envy Chi Lê                                                                      Táo Fuji Chi Lê 

                                   

     Kiwi vàng Chi Lê                                                                   Kiwi xanh Chi Lê